Załączniki do deklaracji podatkowej PIT-36L

Załączniki do zeznania podatkowego, są jego ważnymi częściami i nie mogą być pomijane. Niektóre z nich (na przykład PIT/0) są na tyle rozbudowane, że doczekały się własnych broszur informacyjnych wydawanych przez Ministerstwo. Jakie załączniki mogą dotyczyć podatników przygotowujących PIT 2019 na formularzu PIT-36L?

Załącznik PIT/0

Jest to informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku, co czyni go jednym z ważniejszych załączników, który służy nie tyko podatnikom PIT-36L, ale również innych zeznań podatkowych, takich jak: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36LS, czy PIT-37. To dość rozbudowany (jak na załącznik) druk podatkowy i należy wypełnić go równocześnie z zeznaniem. Nie dotyczy jednak odliczeń wydatków mieszkaniowych lub bezpośrednio wymienionych w zeznaniach podatkowych. Dowodów na dokonywane odliczenia nie trzeba dołączać do zeznania, należy jednak przechowywać je, aż do upływu okresu przedawnienia danych zobowiązań podatkowych. Będzie służyć na przykład osobom, które dokonywały wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, czy zrealizowały specjalnie wspierane przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Formularze PIT 2019 składane będą na druku numer 24.

Załącznik PIT/IP

Czyli dokument dotyczący własności intelektualnej (ang. intellectual property) i stanowiący informację o wysokości dochodu lub poniesionej straty, z kwalifikowanych praw tej własności. Przygotowywany od 1.01.2020 na druku numer 1, dla PIT 2019. Dotyczy z założenia podatników, którzy korzystają z preferencyjnej stawki opodatkowania – stawką podatkową dochodów 5%, zgodnie z art. 30ca ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych.

Załącznik PIT/PM

To kolejny załącznik, wykorzystywany przy pracy nad PIT-36L. Stanowi informację o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W PIT 2019 opracowywany na formularzu wzór 1. Jest to druk, który powinien zainteresować podatnika osiągającego przychody z działalności gospodarczej, który przeniósł tymczasowo składnik majątku poza Polskę. Obowiązek podania takiej informacji, wynika bezpośrednio z art. 30cd ust. 2 ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych.

Załącznik PIT/NZI

To informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku, określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków. Rozbudowana nazwa określa druk, który powinien zainteresować podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, uzyskującego przychody, który sprowadził majątek spoza Polski i określili jego wartość, w wysokości odpowiadającej w państwie Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków. Są to zagadnienia tak zwanego „exit tax”. Załącznik do PIT 2019 stanowi więc odwzorowanie polityki przeciwdziałania unikania opodatkowania przez dyrektywy unijne.

Załącznik PIT/MIT

Jest informacją o środkach trwałych oraz przychodach, składanych przez podatników obowiązanych do zapłaty podatku od przychodów z budynków – czyli podatku, określonego w art. 30g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W PIT 2019 obowiązuje wzór 2 formularza.